Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Verzija 1, listopad 2021. godine,

Zagreb, Republika Hrvatska

 

UVODNE NAPOMENE

Ovu Obavijest o obradi osobnih podataka donijela je Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije sa sjedištem na adresi Alexandera von Humboldta 4/V, 10000 Zagreb, OIB 94432282335. Agencija je javna ustanova koja ima ulogu tijela za reviziju u sustavu Europskih fondova te kao takva obavlja poslove revizora među tijelima u sustavu EU fondova.

O promjenama i / ili dopunama informacija u Obavijesti, Agencija će Vas pravovremeno informirati putem redovnih kanala komunikacije (putem poruka elektroničke pošte, putem službene mrežne stranice i slično).

Ako imate pitanja u vezi ove Obavijesti o obradi osobnih podataka, kao i druga pitanja u odnosu na prikupljanje, obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka, kontaktirajte službenika za zaštitu podataka putem sljedeće adrese elektroničke pošte: sluzbenik.za.zastitu.podataka@arpa.hr ili pisanim putem na sljedeću adresu: Alexandera von Humboldta 4/V, 10000 Zagreb.

 

ZNAČENJE POJMOVA

Kako bi u potpunosti razumjeli i shvatili Obavijest o obradi osobnih podataka, pažljivo pročitajte definicije pojmova koje se navode niže u tekstu. Radi se o pojmovima koji se spominju u ovoj Obavijesti te su važni za razumijevanje informacija koje Vam Agencija pruža putem iste.

 • Obavijest znači ovu Obavijest o obradi osobnih podataka;
 • Opća uredba znači UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka);
 • Uredba 1303/2013 znači UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 uključujući sve izmjene i dopune;
 • obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
 • osobni podatci znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik);
 • Agencija znači Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije sa sjedištem na adresi Alexandera von Humboldta 4/V , 10000 Zagreb, OIB 94432282335;
 • institucija znači bilo koje tijelo javne vlasti uključujući jedinice lokalne (regionalne) samouprave te tijela u sustavu Europskih fondova;
 • ispitanik znači pojedinac čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;
 • voditelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka;
 • zajednički voditelji obrade znači dvoje ili više voditelja obrade koji zajednički odrede svrhe i načine obrade osobnih podataka;
 • izvršitelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;
 • primatelj znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana;
 • treća strana znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade;
 • privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;
 • povreda osobnih podataka znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;
 • nadzorno tijelo znači neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala država članica; u Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, Hrvatska;
 • Europska unija znači međuvladina i nadnacionalna organizacija 27 europskih država kojoj su ciljevi gospodarska i politička integracija europskoga kontinenta;
 • međunarodna organizacija znači organizacija i njezina podređena tijela uređena međunarodnim javnim pravom ili bilo koje drugo tijelo koje su sporazumom ili na osnovi sporazuma osnovale dvije ili više zemalja.

 

ISPITANICI U POSTUPKU PRIJAVE I/ILI PROVEDBE PROJEKTA FINANCIRANOG SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

U ovom dijelu Obavijesti pružit će se informacije vezane za osobe koje imaju ulogu ispitanika prilikom prijave ili provedbe projekta financiranog sredstvima Europske unije.

Ispitanici u ovom postupku mogu biti nositelji projekta (korisnici), odgovorne osobe nositelja projekta, kontakt osobe nositelja projekta, osobe na projektu, sudionici na projektu, zastupnici (roditelji / skrbnici / drugi zakonski zastupnici) sudionika, partneri na projektu, vanjski pružatelji usluga (dobavljači) nositelja projekta, davatelji jamstva nositelju projekta, ocjenjivači projekata.

U skladu s Uredbom 1303/2013 te provedbenim nacionalnim propisima, Agencija kao tijelo za reviziju u sustavu Europskih fondova ima obvezu provoditi reviziju provedbe programa Europske unije. Prilikom provedbe predmetne revizije, Agencija ima pravo i ovlasti zatražiti projektnu dokumentaciju ili ostvariti uvid u istu. Tijekom provedbe revizijskih aktivnosti Agencija ostvaruje uvid i u računalne programe te sustave (aplikacije) koje koriste institucije, odnosno tijela u sustavu Europskih fondova popust sustava eFondovi, sustava ESIF MIS, sustava za prikupljanje mikropodataka sudionika i slično. Pravo uvida se ostvaruje kao pravo čitanja („read only pravo“) što znači da je onemogućena manipulacija (mijenjanje, brisanje i slično) podatcima. Agencija nije vlasnik predmetnih računalnih sustava, već samo ostvaruje pravo uvida u baze podataka, stoga nije ni odgovorna za radnje nad bazama podataka koje vrše ostala tijela i dionici u sustava EU fondova.

Sve ostale potrebne informacije u odnosu na kategorije ispitanika možete pronaći niže.

Nositelji projekta (korisnici), odgovorne osobe nositelja projekta, kontakt osobe nositelja projekta, osobe na projektu, sudionici na projektu, zastupnici (roditelji / skrbnici / drugi zakonski zastupnici) sudionika, partneri na projektu, vanjski pružatelji usluga (dobavljači) nositelja projekta, davatelji jamstva nositelju projekta, ocjenjivači projekata

Ako ste nositelji projekta (korisnici), odgovorne osobe nositelja projekta, kontakt osobe nositelja projekta, osobe na projektu, sudionici na projektu, zastupnici (roditelji / skrbnici / drugi zakonski zastupnici) sudionika, partneri na projektu, vanjski pružatelji usluga (dobavljači) nositelja projekta, davatelji jamstva nositelju projekta, Agencija obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od Vas ili putem osobe koja popunjava projektnu prijavu ili je zadužena za određene aktivnosti na projektu ili uvid u osobne podataka dobiva od određenog nadležnog tijela u sustavu EU  fondova.

Agencija obrađuje sljedeće kategorije Vaših osnovnih osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: ime i prezime ili naziv nositelja OPG-a, obrta ili slobodne djelatnosti, OIB.
 • Lokacijski podatci: adresa (naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i grad, država).
 • Kontakt podatci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte, broj telefaksa i slično.
 • Financijski podatci: podatci vezani za projektna sredstva (iznos bespovratnih sredstava, prihvatljivi trošak, neprihvatljivi trošak, iznosi plaća i slično).
 • Ostali podatci: podatci vezani uz projektnu prijavu ili provedbu projekta (MIS kod, naziv i status ugovora i slično).

Dodatno, ako ste sudionik na projektu, a osobito na projektu financiranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda, onda se kao osnovne kategorije osobnih podataka obrađuju još i podatci o obrazovanju / edukacijama / treninzima (npr. završeni stupnjevi obrazovanja i slično), podatci o radnom iskustvu (npr. trajanja radnog odnosa i slično), podatci o radnom odnosu (npr. status na tržištu rada, podatci o osobnim karakteristikama / vještinama (npr. dob), a kao posebne kategorije podataka obrađuju se i podatci o zdravlju (npr. invaliditet), podatci o rasnom ili etničkom podrijetlu (npr. pripadnost nacionalnoj manjini, migrantski status, strano podrijetlo).

Navedene osobne podatke Agencija obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu provedbe revizije programa Europske unije. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Agencija izvršila svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Agencije, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Agencija izvršila svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • Posebne kategorije osobnih podataka (podatci o zdravlju te podatci o rasnom ili etničkom podrijetlu) Agencija obrađuje u svrhu provedbe revizije programa Europske unije. U predmetnom slučaju obrada je nužna za potrebe značajnog javnog interesa koji se temelji na pravu Europske unije i pravu Republike Hrvatske, a pritom se poštuje bit prava na zaštitu podataka i osiguravaju se prikladne i posebne mjere za zaštitu temeljnih prava i interesa ispitanika (članak 9. stavak 2. točka g Opće uredbe). Značajni javni interes predstavlja ispravna provedba EU programa u Republici Hrvatskoj. Naime, ispravnom provedbom EU programa dolazi do poštene raspodjele EU sredstava na razne dionike i to u skladu s planiranim i programiranim aktivnostima. U slučaju neispravne provedbe EU sredstava, Republici Hrvatskoj mogu se izdati financijske korekcije. Uloga Agencije je da revidira EU programe kako bi se utvrdilo provode li se isti na ispravan, odnosno propisan način.

 

VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA (DOBAVLJAČI) AGENCIJE

Ako ste vanjski pružatelj usluga Agencije, onda Agencija obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od Vas:

Agencija obrađuje sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: Ime, prezime (naziv) nositelja OPG-a, obrta ili slobodne djelatnosti, ime i prezime fizičke osobe, OIB.
 • Financijski podatci: podaci vezani za vrijednost ugovora.
 • Ostali podatci: podatci vezani uz angažman vanjskog pružatelja usluga (broj ugovora, vrsta predmeta nabave i slično).

Navedene osobne podatke Agencija obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu zasnivanja ugovornog odnosa s dobavljačem. U predmetnom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest izvršavanje ugovora, odnosno radnji potrebnih za sklapanje ugovora (članak 6. stavak 1. točka b Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Agencije, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Agencija izvršila svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

 

KANDIDATI ZA POSAO / KANDIDATI ZA STUDENTSKI POSAO

Ako se prijavljujete na javni natječaj za posao koji je objavila Agencija / za obavljanje studentskog posla temeljem ugovora o obavljanju studentskog posla ili koristite mogućnost premještaja iz tijela državne uprave, onda Agencija obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od Vas ili temeljem dokumentacije koju ste dostavili prilikom podnošenja prijave za posao / prijave za obavljanje studentskog posla / prijave za premještaj.

Agencija obrađuje sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka (kategorije i vrste osobnih podataka u odnosu na konkretnog ispitanika variraju ovisno o vrsti ispitanika, dakle niže navedene kategorije i vrste osobnih podataka navedene su primjerice):

 • Identifikacijski podaci: ime i prezime, spol, datum i mjesto rođenja, OIB i slično.
 • Lokacijski podaci: adresa prebivališta i boravišta (naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i grad, županija, država) i slično.
 • Kontakt podaci: broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte i slično.
 • Podaci o obrazovanju / edukacijama / treninzima: završeni stupnjevi obrazovanja, stečena stručna sprema, zanimanje, titula i slično.
 • Podaci o radnom iskustvu: prijašnje radno mjesto, radni staž i slično.
 • Podaci o osobnim karakteristikama / vještinama: znanje jezika, rezultati testiranja i intervjua i slično.
 • Podaci koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela: podatci koji se nalaze na Uvjerenju o tome da se protiv Vas ne vodi kazneni postupak.
 • Ostali podaci: ostali osobni podaci sadržani u raznoj popratnoj dokumentaciji.

Navedene osobne podatke Agencija obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu pregleda, odnosno analize Vaše prijave za posao / prijave za obavljanje studentskog posla kako bi se utvrdilo da zadovoljavate uvjete javnog natječaja za posao / da ste zadovoljavajući kandidat za obavljanje studentskog posla. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Agencija izvršila svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu sklapanja ugovora o radu / ugovora o obavljanju studentskog posla s Vama (ako ste odabrani kandidat za sklapanje ugovora o radu / ugovora o obavljanju studentskog posla). U predmetnom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest izvršavanje ugovora, odnosno radnji potrebnih za sklapanje ugovora (članak 6. stavak 1. točka b Opće uredbe).
 • U svrhu pregleda, odnosno analize Vaše prijave za posao kako bi se utvrdilo da zadovoljavate uvjete za premještaj iz tijela državne uprave. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Agencija izvršila svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu sklapanja ugovora o radu s Vama ako zadovoljavate uvjete za premještaj iz tijela državne uprave, odnosno ako Agencija može udovoljiti Vašoj prijavi za posao temeljenoj na mogućnosti premještaja iz tijela državne uprave. U predmetnom slučaju, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka jest izvršavanje ugovora, odnosno radnji potrebnih za sklapanje ugovora (članak 6. stavak 1. točka b Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Agencije, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Agencija izvršila svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • Posebne kategorije Vaših osobnih podataka Agencija obrađuje isključivo u svrhu poštivanja zakonskih obveza koje proizlaze iz položaja Agencije kao javne ustanove. Agencija obrađuje posebne kategorije osobnih podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela temeljem toga što je predmetna obrada odobrena pravom Republike Hrvatske (članak 10. Opće uredbe).

 

POŠILJATELJI OTVORENIH MOLBI ZA POSAO

Agencija kao javna ustanova obvezna je provoditi javne natječaje za posao te nije u mogućnosti zapošljavati, odnosno pregledavati te analizirati prijave za posao koje zaprimi u obliku otvorenih molbi za posao izvan postupka javnog natječaja za posao ili postupka premještaja iz tijela državne uprave.

Ako Agencija zaprimi otvorenu molbu za posao, uputit će Vas da pratite javne natječaje za posao koje objavljuje na propisanim mjestima te će Vas obavijestiti kako će Vašu molbu za posao, zajedno s osobnim podacima, izbrisati te neće dalje obrađivati Vaše osobne podatke.

 

POSJETITELJI MREŽNE STRANICE

Ako ste posjetitelj mrežne stranice http://www.arpa.hr/Default.aspx, Agencija koristi određene tehnologije praćenja poput kolačića. Više o kolačićima možete pronaći u Politici kolačića koja je također dostupna na navedenoj mrežnoj stranici.

Agencija trenutno ima otvorene korisničke račune na sljedećim društvenim mrežama:

Sve informacije i materijale koje ustupate Agenciji putem društvene mreže, kao i sva komunikacija koja se odvija putem društvene mreže je na vlastiti rizik. Agencija nije odgovorna za postupanje korisnika društvene mreže, kao ni za postupanje same društvene mreže. Vaša interakcija s društvenom mrežom u odnosu na obradu Vaših osobnih podataka uređena je politikom privatnosti te društvene mreže. Više o politikama privatnosti društvene mreže koje Agencija koristi, možete pronaći na sljedećoj poveznici: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

LEGITIMAN INTERES KAO PRAVNA OSNOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Agencija trenutno ne koristi legitiman interes kao pravnu osnovu za obradu Vaših osobnih podataka. Ako dođe do obrade osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu kao pravnoj osnovi, Agencija će Vas o istom obavijestiti i pristupiti izmjeni ove Obavijesti.

U prethodno navedenom slučaju, Agencija će uzeti u obzir Vaše interese, temeljna prava i slobode, kao i razumna očekivanja o obradi osobnih podataka koja imate u odnosu s Agencija.

Osim navedenoga, kako bi se dokazalo postojanje legitimnog interesa, Agencija će provesti analizu legitimnog interesa posebno za svaki proces obrade osobnih podataka gdje je legitiman interes definiran kao pravna osnova obrade. Analiza legitimnog interesa sastoji se od tri dijela: testa svrhovitosti, testa nužnosti i testa ravnoteže te svi dijelovi moraju imati pozitivan ishod kako bi se legitimni interes mogao koristiti kao pravna osnova obrade osobnih podataka. Agencija će dozvoliti uvid u provedene analize legitimnog interesa, a koje se odnose na procese obrade Vaših osobnih podataka.

 

OBVEZA PRUŽANJA OSOBNIH PODATAKA

Ako je pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora, na mjestu prikupljanja Vaših osobnih podataka, Agencija će Vas jasno obavijestiti o tome je li pružanje osobnih podataka obvezno ili ne, te koje su moguće posljedice ako ne pružite osobne podatke.

 

IZRADA PROFILA I AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA

Trenutni poslovni procesi Agencije u kojima dolazi do obrade Vaših osobnih podataka ne obuhvaćaju izradu Vašeg profila, kao ni automatizirano donošenje odluka temeljem Vaših osobnih podataka.

U slučaju uvođenja ovakvih tehnika obrade Vaših osobnih podataka, Agencija će Vas adekvatno obavijestiti, kao i upozoriti na Vaše pravo da se na Vas ne mora odnositi odluka donesena isključivo na automatiziranoj obradi Vaših osobnih podataka, uključujući izradu profila.

 

KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

Agencija prema Vašim osobnim podatcima postupa povjerljivo te ih štiti u skladu s primjenjivim propisima (međunarodnim, europskim i nacionalnim) te najboljom važećom praksom.

Određene kategorije primatelja, kojima Agencija otkriva osobne podatke ispitanika, obrađuju Vaše osobne podatke. U slučaju kada predmetnim primateljima Agencija otkrije Vaše osobne podatke, vodi se računa o tome da postoji valjana pravna osnova otkrivanja te da je poslovanje primatelja Vaših osobnih podataka usklađeno s Općom uredbom i drugim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Niže se navode kategorije primatelja osobnih podataka uz kratak opis odnosa s Agencijom, dok informacije o točnim nazivima svih primatelja osobnih podataka, možete zatražiti slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte sluzbenik.za.zastitu.podataka@arpa.hr  ili pisanim putem na sljedeću adresu: Alexandera von Humboldta 4/V, 10000 Zagreb.

Izvršitelji obrade kao primatelji Vaših osobnih podataka

Primatelji Vaših osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i izvršitelji obrade Agencije. Kada izvršitelji obrade provode obradu Vaših osobnih podataka u ime Agencije, odabiru se oni izvršitelji obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera. Također, svaki odnos s izvršiteljem obrade u odnosu na obradu osobnih podataka uređen je posebnim ugovorom o obradi osobnih podataka.

Izvršitelji obrade koji mogu biti primatelji Vaših osobnih podataka, Agenciji pružaju usluge potrebne za svakodnevno postupanje:

 • izvršitelji obrade kao vanjski pružatelji usluga koji pružaju dodatnu operativnu podršku (IT usluge, usluge izrade i održavanja mrežnih stranica i slično),
 • povremeni izvršitelji obrade ovisno o potrebama Agencije (usluge prevođenja dokumentacije, usluge obavljanja nekih posebnih poslova poput pomoći pri reviziji programa i slično).

Samostalni voditelji obrade kao primatelji Vaših osobnih podataka

Primatelji Vaših osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i drugi samostalni voditelji obrade. S obzirom na ulogu samostalnih voditelja obrade, isti su dužni voditi brigu o Vašim osobnim podatcima temeljem primjenjivih propisa, vlastitih internih procedura i pravila struke.

Samostalni voditelji obrade koji mogu biti primatelji Vaših osobnih podataka pružatelji su određenih vrsta usluga važnih za zakonito poslovanje Agencije ili su druga nadležna tijela kojima Agencija otkriva podatke poštujući svoje pravne obveze:

 • samostalni voditelji obrade kao pružatelji usluga usklađivanja našeg poslovanja s primjenjivim propisima (pravno savjetovanje, revizije i slično);
 • samostalni voditelji obrade kao druga nadležna (javna) tijela u sustavu Europskih fondova.

Nadležna tijela vlasti kao primatelji Vaših osobnih podataka

Primatelji Vaših osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i druga nadležna tijela vlasti. Nadležna tijela vlasti postupaju u okviru svojih zakonskih ovlaštenja i temeljem istih mogu obrađivati Vaše osobne podatke.

Agencija ima zakonsku obvezu otkriti Vaše osobne podatke nadležnim tijelima vlasti kao primateljima Vaših osobnih podataka (provođenje nadzora, provođenje inspekcija, postavljanje ili obrana pravnih zahtjeva i slično).

 

PRIJENOS VAŠIH OSOBNIH PODATAKA TREĆIM ZEMLJAMA ILI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

U svakodnevnom postupanju Agencije načelno ne dolazi do te se nastoji izbjegavati prijenos Vaših osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Trećim zemljama smatraju se sve one zemlje koje nisu članice Europske unije.

Ako dođe do prijenosa Vaših osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, Agencija će Vas pravovremeno obavijestiti o svim pojedinostima prijenosa (uključujući i o kojim trećim zemljama i međunarodnim organizacijama se radi) te relevantnim zaštitnim mjerama koje koristimo.

U slučaju prijenosa Vaših osobnih podataka trećim zemljama, interne procedure Agencije predviđaju pristup od dva koraka kako bi predmetni prijenos bio dozvoljen. Prvi korak se sastoji od identificiranja pravne osnove prijenosa (uključujući Vašu privolu ako nema druge relevantne pravne osnove), dok u drugom koraku osiguravamo dodatne mjere zaštite prijenosa, a sve u skladu s odredbama poglavlja V. Opće uredbe.

 

ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Agencija u vrijeme određivanja sredstva obrade i u vrijeme same obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima štiti Vaše osobne podatke, pritom uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade. Također, svaki poslovni proces Agencije koji uključuje obradu osobnih podataka prošao je analizu rizika i po potrebi procjenu učinka na zaštitu podataka, čime se procjenjuje rizik i ozbiljnost za Vaša prava i slobode kao ispitanika u odnosu na pojedinu obradu Vaših osobnih podataka.

Tehničke i organizacijske mjere koje koristi Agencija osiguravaju učinkovitu primjenu načela zaštite osobnih podataka, poput načela smanjenja količine podataka, načela ograničavanja svrhe, načela cjelovitosti i povjerljivosti i tako dalje.

Tehničke i organizacijske mjere koje koristi Agencija dijele se u tri skupine: mjere kojima se osigurava povjerljivost, mjere kojima se osigurava integritet i mjere kojima se osigurava dostupnost osobnih podataka te otpornost sustava obrade.

Mjere kojima se osigurava povjerljivost osobnih podataka uključuju, ali nisu ograničene na, opću fizičku kontrolu pristupa, opću logičku kontrolu pristupa, posebnu kontrolu pristupa osobnim podatcima, odvajanje osobnih podataka i slično.

Mjere kojima se osigurava integritet osobnih podataka uključuju, ali nisu ograničene na, kontrolu u slučaju prijenosa osobnih podataka, kontrolu prilikom unosa osobnih podataka u sustave obrade i slično.

Mjere kojima se osigurava dostupnost osobnih podataka te otpornost sustava obrade uključuju, ali nisu ograničene na, kontrolu dostupnosti, otpornost naših sustava obrade, pseudonimizaciju i enkripciju kada je to moguće, periodične revizije, procjene i evaluacije postupanja u odnosu na zaštitu osobnih podataka i slično.

 

RAZDOBLJA POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Razdoblja pohrane Vaših osobnih podataka mogu varirati ovisno o kategorijama osobnih podataka koje se obrađuju, svrhama, pravnim osnovama obrade Vaših osobnih podataka te primjenjivim propisima (kriteriji za izračun razdoblja pohrane osobnih podataka).

Niže se navode opći kriteriji i rokovi pohrane Vaših osobnih podataka, no rokovi mogu varirati ovisno o specifičnim situacijama obrade.

Detaljna razdoblja pohrane Vaših osobnih podataka, definirana su internim aktima i procedurama Agencije. Ako želite dobiti detaljnije informacije o razdobljima pohrane Vaših osobnih podataka, možete se obratiti Agenciji sa zahtjevom na sljedeću adresu elektroničke pošte: sluzbenik.za.zastitu.podataka@arpa.hr ili pisanim putem na sljedeću adresu: Alexandera von Humboldta 4/V, 10000 Zagreb.

Kriterij za izračun razdoblja pohrane

Kada je primjenjivim propisima definirano razdoblje u kojem je Agencija obvezna pohranjivati Vaše osobne podatke, onda ih Agencija čuva u razdoblju predviđenom primjenjivim propisima te će ih izbrisati u dodatnom razdoblju od 1 (jedne) godine od dana isteka razdoblja koje je određeno primjenjivim propisima.

Ako Agencija Vaše osobne podatke obrađuje temeljem pravne osnove izvršenja ugovora, a ne postoji primjenjivim propisima definirano obvezno razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka, onda će osobne podatke čuvati za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa te će ih izbrisati u dodatnom razdoblju od 1 (jedne) godine od dana prestanka ugovornog odnosa.

Ako Agencija Vaše osobne podatke obrađuje temeljem pravne osnove privole, onda će osobne podatke čuvati sve dok ne povučete privolu. Kada povučete privolu, Agencija će Vaše osobne podatke izbrisati u najkraćem mogućem razdoblju. Ako ste privolu dali za određeno razdoblje, Agencija će istekom predmetnog razdoblja izbrisati Vaše osobne podatke u najkraćem mogućem vremenu.

 

VAŠA PRAVA

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađuje Agencija, imate pravo ostvarivati niže navedena prava.

Vaša prava možete ostvariti slanjem zahtjeva na sljedeću adresu elektroničke pošte: sluzbenik.za.zastitu.podataka@arpa.hr ili pisanim putem na sljedeću adresu: Alexandera von Humboldta 4/V, 10000 Zagreb.

Kako bi Vam Agencija mogla pružiti točne i potpune informacije u najkraćem mogućem roku, molimo da Vaš zahtjev sadržava sljedeće:

 1. Naslov elektroničke poruke ili pisanog zahtjeva: „Zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika;
 2. Nužne informacije o Vašem identitetu kako bi bilo moguće pronaći Vaše osobne podatke (na primjer Vaše ime, prezime, OIB i slično);
 3. Naziv prava koje želite ostvariti (vidjeti nazive i opise prava niže);
 4. Informacije o kanalu komunikacije (na primjer Vaša adresa elektroničke pošte ili kućna adresa) na koji želite da Vam se dostavi odgovor.

Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanjem prava, Agencija u slučaju opravdane sumnje u pogledu Vašeg identiteta, ima pravo zatražiti pružanje dodatnih informacija koje su neophodne kako bi se utvrdio Vaš identitet.

Na Vaš zahtjev Agencija odgovara u roku od mjesec dana od dana primitka Vašeg zahtjeva. Predmetni rok će se produžiti za dodatna dva mjeseca ako se radi o više Vaših složenih zahtjeva. Detaljno i na vrijeme ćete biti obaviješteni o produženju roka za odgovor i razlozima istog.

Sve informacije koje Vam se pruže u odnosu na Vaš zahtjev za ostvarenjem prava, uključujući i komunikaciju s Agencijom, pružaju se bez naknade. No, ako Agencija opetovano zaprimi Vaše neutemeljene i pretjerane zahtjeve, zadržava pravo naplatiti razumnu naknadu administrativnih troškova nastalih prilikom pružanja informacija i postupanja po zahtjevu.

Kada podnošenjem zahtjeva ostvarujete svoja prava, Agencija također obrađuje Vaše osobne podatke kako bi moglo udovoljiti Vašem zahtjevu, a sve u skladu s odredbama Opće uredbe.

Pravo na pristup informacijama

Kao ispitanik, imate pravo tražiti od Agencije potvrdu obrađuje li Vaše osobne podatke te ako ih obrađuje, pristup Vašim osobnim podatcima i relevantnim informacijama u odnosu na iste (informacije o svrhama obrade, kategorijama Vaših osobnih podataka koje se obrađuju, kategorijama primatelja kojima se otkrivaju Vaše osobne podatke, predviđenim razdobljima pohrane Vaših osobnih podataka i tako dalje).

Također, Agencija Vam osigurava besplatnu kopiju osobnih podataka koje obrađuje.

Pravo na ispravak

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađuje Agencija, imate pravo ishoditi ispravak Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo zatražiti dopunu Vaših nepotpunih osobnih podataka, između ostalog i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađuje Agencija, imate pravo ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podatci nisu više nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni,
 • povukli ste Vašu privolu koja je bila jedina pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka,
 • uložili ste prigovor na obradu Vaših osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu, odnosno ako se radi o obradi za potrebe izravnog marketinga,
 • Vaši osobni podatci nezakonito su obrađeni,
 • Vaši osobni podatci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze koja proizlazi iz prava Europske unije ili Republike Hrvatske.

Pravo na brisanje ne možete koristiti pod određenim uvjetima definiranim u članku 17. stavku 3. Opće uredbe. Ako imate pitanja u vezi uvjeta pod kojima ne možete ostvariti svoje pravo na brisanje, ali i pitanja u odnosu na ostvarivanje Vaših prava općenito, možete se obratiti Agenciji s upitom na adresu elektroničke pošte sluzbenik.za.zastitu.podataka@arpa.hr ili pisanim putem na sljedeću adresu: Alexandera von Humboldta 4/V, 10000 Zagreb.

Ako je Agencija javno objavila Vaše osobne podatke koje je dužna obrisati, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe, poduzet će se razumne mjere kako bi se obrisali Vaši javno objavljeni osobni podatci, poveznice do istih, njihove kopije ili rekonstrukcije. Pritom, Agencija nije odgovorna za Vaše javno objavljene osobne podatke na javnim izvorima kojima ne upravlja.

Pravo na ograničenje obrade

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađuje Agencija, imate pravo ishoditi ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osporavate točnost Vaših osobnih podataka na razdoblje u kojem Agencija provjerava točnost Vaših osobnih podataka,
 • obrada Vaših osobnih podataka je nezakonita, no protivite se brisanju istih,
 • Vaši osobni podatci Agenciji više nisu potrebni, no Vi ih tražite zbog postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva,
 • uložili ste prigovor na obradu Vaših osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu te očekujete potvrdu jačine legitimnih razloga.

Unatoč Vašem zahtjevu za ostvarivanjem prava na ograničenje obrade, Agencija može nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke uz Vašu privolu, zbog postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe te zbog važnog javnog interesa Europske unije ili države članice.

Metode koje Agencija koristi kako bi Vam omogućilo ostvarivanje Vašeg prava na ograničenje obrade, između ostalog, obuhvaćaju privremeno premještanje Vaših osobnih podataka u drugi / e sustav / e obrade, posebno označavanje Vaših osobnih podataka u sustavu / ima kao onih čija je obrada trenutno ograničena, privremeno onemogućavanje obrade Vaših osobnih podataka, privremeno uklanjanje Vaših osobnih podataka s javno dostupnih izvora Agencije (na primjer mrežne stranice ako je primjenjivo) i slično. Metode koje Agencija primjenjuje će varirati ovisno o vrstama obrade Vaših osobnih podataka.

Pravo na prenosivost

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađuje Agencija, imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili ugovoru te se obrada provodi automatiziranim putem. Pravo na prenosivost Vaših osobnih podataka ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

U skladu s člankom 20. stavkom 3. Opće uredbe, za obrade osobnih podataka koje Agencija vrši prilikom obavljanja službenih ovlasti i zadaća od javnog interesa pravo na prenosivost se ne može koristiti.

Pravo na prigovor

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađuje Agencija, imate pravo na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, a koji se obrađuju prilikom izvršavanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanja službene ovlasti ili ako se predmetna obrada temelji na legitimnom interesu.

Pravo na povlačenje privole

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađuje Agencija na temelju privole kao pravne osnove, imate pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka na temelju privole, a prije njezina povlačenja.

Pravo na prigovor nadzornom tijelu

Kao ispitanik čije osobne podatke obrađuje Agencija, u svakom trenutku imate pravo na prigovor neovisnom tijelu javne vlasti za zaštitu osobnih podataka.

Neovisno tijelo javne vlasti u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) sa sjedištem na adresi Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, Hrvatska. AZOP možete kontaktirati putem elektroničke pošte na adresu azop@azop.hr, pozivom na broj 00385  (0)1  4609- 000 ili pisanim putem na navedenu adresu sjedišta.

Više informacija o AZOP-u možete pronaći na njihovim mrežnim stranicama www.azop.hr.

 

Na ovoj internetskoj stranici koristimo kolačiće kako bi omogućili funkcioniranje i dostupnost svih dijelova internetske stranice te poboljšali funkcionalnosti i učinkovitost iste.

Politika kolačića

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu ili mobilnom uređaju kada posjećujete (koristite) internetske stranice. Postoje različite vrste kolačića, no osnovna podjela kolačića je na: kolačiće prema izvoru (kolačići prve strane i kolačići treće strane), kolačiće prema trajanju (privremeni kolačići i trajni kolačići) te kolačiće prema funkciji (tehnički kolačići, funkcionalni kolačići, kolačići za oglašavanje i analitički kolačići).

Tehnički kolačići

Ovi kolačići ne mogu se isključiti

Tehnički kolačići potrebni su za ispravno funkcioniranje internetske stranice i nije ih moguće isključiti.

Kolačići:
 • .ASPXANONYMOUS
 • .DOTNETNUKE
 • __RequestVerificationToken
 • authentication
 • dnn_IsMobile
 • language
 • LastPageId
 • NADevGDPRCookieConsent_portal_49
 • userBrowsingCookie

Kolačići performansi

Kolačići performansi omogućavaju nam pregled pristupa našoj internetskoj stranici kako bi smo mogli unaprijediti performanse i sadržaj naših stranica. Oni nam pomažu da znamo koje su stranice najpopularnije i kako se posjetitelji kreću našim stranicama. Svi podaci prikupljeni ovom vrstom kolačića su sumarni i anonimni. Ukoliko ih isključite nećemo znati kada ste i kako pregledavali naše stranice.

Kolačići:
 • _ga
 • _gat
 • _gid

Funkcionalni kolačići

Funkcionalni kolačići omogućavaju internetskoj stranici napredne funkcionalnosti i sadržaj. Mogli bi biti postavljeni od strane pružatelja usluge čije usluge smo dodali na naše internetske stranice. Ukoliko ne dozvolite ove kolačiće neki dijelovi stranice mogli bi raditi neispravno.

Kolačići:

Trenutno ne koristimo ovu vrstu kolačića na našoj stranici.

Marketinški kolačići

Marketing kolačići nam pomažu da poboljšamo komunikaciju prema našim korisnicima kroz personaliziranu povezanost prema društevenim mrežama i drugim servisima.

Kolačići:

Trenutno ne koristimo ovu vrstu kolačića na našoj stranici.